2018. március 15., csütörtök

Kremlinológia

Szociológiai közhely, hogy minden szervezetben a formális szervezet mellett (mögött, fölött) létezik egy informális is, amely a fontos személyek kapcsolatrendszerét, esetenként ennek hálózatát jelenti. Normális esetben ez utóbbi csak komplementer jellegű, nem kérdőjelezi meg a formális szervezet értelmét. A posztmodern világban azonban ez a "normalitás" egyre kevésbé domináns. A nagy cégekben a tulajdon már egyre ritkábban van egyetlen személy (család) kezében, e helyett résztulajdonok vannak, amelyek akár lépten- nyomon is gazdát cserélhetnek. A tulajdonosok helyett a cégeket vezető-irányító struktúra is egyre kevésbe mutat világos hierarchikus szerkezetet. De nem mutat világosabb szerkezetet a politikai struktúra sem. A demokratikus országokban is megszűnőben van a tradicionális pártstruktúra, amely valamilyen módon letükrözte az adott társadalom szerkezetét, ahol a pártoknak állandó szavazótábora volt, amely családokon belül gyakran generációról generációra öröklődött. A nagy pártoknál a néppártosodás mosta el a világos körvonalakat, gyakorivá vált új pártok betörése a nagypolitika világába és megszokottá vált a koalíciós kormányzás. Világos, hogy ilyen körülmények között a formális hatalmi-közigazgatási struktúra helyett előtérbe kerülnek különféle informális információs és döntéskialakító kapcsolatrendszerek. Ezt a hálózatot gazdagítja a nem pártjellegű szervezetek és csoportok tarka világa, amely időnként és témánként komoly nyomásgyakorló szerephez jut. Ha ez a helyzet a demokráciák világában, akkor ez fokozottabban igaz a nem demokratikus, többé vagy kevésbé autokratikus rendszerek esetében is. Ott ugyan az autokrata a hatalomba többnyire valamilyen szervezet vagy csoport vezetőjeként jut, s egy ideig a fontos döntések e szervezet arisztokratáinak körében születnek, esetenként akár többségi szavazással. Ha azonban a vezér-utalom megszilárdul, akkor a döntések egyre inkább kamarillák kezébe csúsznak át, amelyeket a vezér dominál és kénye-kedve szerint alakít.

Ha egyszer a nagy gazdasági és politikai szervezetek tervei nem világosak, döntési mechanizmusa nem transzparens, akkor azok a külső tényezők, amelyek eklatánsan érdekeltek abban, hogy mégis belelássanak, ősidők óta megpróbálnak valamilyen módon kémkedni. A kémkedés formái, eszközei, ennek szervezetei évezredek óta mutatnak állandó jellegzetességeket, de ugyanakkor a körülmények változásával állandóan fejlődnek is. A mai posztmodern világra az jellemző, hogy a kémkedés is sokszereplőssé vált, amiben a "hivatalos", a profitérdekelt és a hobbi alapon űzött tevékenység egyaránt jelen van és helyenként össze is fonódik.

Ebben a dzsungelben külön megnevezést kapott a kremlinológia, amely - legalábbis egy történelmi időszakban - külön "hivatássá" is vált. A Szovjetúnió, mint atomnagyhatalom és mint egy rivális gazdasági-politikai rendszer vezetője a külföld számára egyszerre volt kíméletlen eszközökkel izolált titkos világ és  képviselt a "külsők" számára nehezen érthető eltérő logikát. Ezért a kremlinológusok, akik meg akarták fejteni a szovjet centrumon belüli tényleges történéseket és állandóan mozgásban lévő erőviszonyokat, magasan képzett kutatók és nemegyszer kommunista disszidensek voltak és exkluzív vitákat folytattak. Ugyanakkor utólag köznevetség tárgyává tették őket olyan vizsgálataikért, aminek keretében egy november 7.-i felvonulás dísztribünjét folyamatosan megfigyelték és rögzítették, hogy a felső vezetésből ki hiányzik, ki ki mellett áll, kivel beszél stb., minthogy a szovjet rendszer sokkal banálisabb módon dőlt meg és azt a kremlinológusok (és módszereik) vajmi kevéssé jelezték előre.

Kérdés azonban, hogy nem jött-e el az ideje annak, hogy a kremlinológiát ismét kissé máshogy lássuk. Az 1990-utáni általános demokratizálódás trendje láthatólag megtorpant, lehet, hogy különböző régiókban tartósan meg is fordult. Egyre több a diktátor - féldiktátor- ilyen vagy olyan autokratikus vezér-állam, vagy az ilyen szerepre való államfői törekvés. Ezzel együtt lényegesen megváltozott a politikai nyilvánosság szerkezete is. Az egyes esetek különbségei ellenére az autokratikus törekvések bizonyos céljai és eszközei ijesztő azonosságokat mutatnak. Vajon nem szükséges-e ilyen körülmények között a kremlinológia folytatásaként olyan kutatási tematika és módszertan önállósulása, (egyaránt gondolva ennek titkos és nyilvános variánsára),amely segít ezeknek a rendszereknek a megértésében, elemzésében s adott esetben mozgásuk előrejelzésében?

2018. március 4., vasárnap

Eldördült a startpisztoly

Az SPD-ben felülkerekedett a józan ész és megalakulhat a nagykoalíciós kormány. A vártnál és a szükségesnél hosszabb volt ez a féléves késés, így eröltetett ütemben kell pótolni, ami a német és a többi európai kormány körmére égett. Igaz, az időhúzás és a bizalmi válság azzal a pozitív következménnyel is járt, hogy közben az elhasználódott német koaliciós pártok vezetése megújult. Dramaturgiai szerencséjük továbbá, hogy Trump éppen most volt szíves adó-és kereskedelmi háborúval fenyegetni Európát, így meg van az apropó a sietségre és a határozottságra. Természetesen nem egységes az összes EU-tag véleménye a fontos kérdésekben. De a jelek arra mutatnak, hogy a közös német-francia válasz feltételei adottak. Ennek pedig döntő súlya lehet a belső "frontok" alakulásában.

Az agenda élére most az USA-val való kapcsolat ugrott, de vetekszik ezzel a Brexit-tárgyalásokon követett politika, az eurozóna reformja, az EU új, hétéves költségvetési periódusa, a haderőfejlesztés iránya - és ezekre felfűzve a többi aktuális, döntéseket igénylő kérdés. Feltehető, hogy az elhúzódó bizonytalansági periódusban a francia-német műhelymunka előrehaladt és olyan stádiumba ért, amilyenben vele szemben egyetlen komplex elképzelés nem áll. Így marad a szűkebb vagy tágabb kérdéskörre kiterjedő elutasítás. Hogy ebből végülis mi fog kikerekedni, azt bízzuk a jövőre.

Egy azonban biztos. Ha a francia- német megállapodásokban csak a felsőbb hatalmi körök jutottak egyetértésre és nem tudják ezt szélesebb európai körök felé meggyőzően kommunikálni, akkor fennmarad az establishment elleni meglehetősen kiterjedt bizalmatlanság. Ez pedig előre nem látható veszélyekkel jár a sikerre nézve.

2018. február 24., szombat

Merkel időzavarban

Az EU újraformálásának lett volna egy ésszerű menetrendje, amibe a német választások időpontja jól beleillett. A német választók - okkal, ok nélkül - nehézzé tették a kormányalakítást. A pártok erre úgy reagáltak, hogy fütyülve az ország és a kontinens soron lévő meghatározó lépéseire, teljes erővel valós és vélt kisszerű pártérdekeiket tették napirendjük élére, mintha egy előrehozott, vagy négy év múlva sorra kerülő választásokra kellene készülniök. Ezzel párhuzamosan a pártokon belüli pozícióharcok is kiéleződtek. Valójában azonban egyik irányzatnak sincs valóságos, átfogó alternatív elképzelése Merkellel (és persze Macronnal) szemben, kivéve a választásokon megerősödött szélsőjobboldali nacionalista Alternatívát. E helyett olyan témákat erősítenek fel, ami a szavazókat aktuálisan érdekli, de a nagy mozgásokat nem veszik figyelembe, arról nincs érdemi mondanivalójuk. Kivétel a koaliciókötésre kényszerült SPD, amely alapjában Merkellel azonos irányban szeretne politizálni, de azon belül több ponton más társadalmi bázisú és más perspektívájú változatot képvisel. A kialkudott koalíciós program erre alkalmas lenne, azt azonban az SPD pártszavazásának meg kellene erősíteni. Ez nem csak ismételt időveszteséggel jár, de alkalmat ad a több ambícióval, mint szellemi munícióval rendelkező pártfunkciknak, hogy a Merkel (és egyes SPD vezetők) személyével való elégedetlenségre, vagy képzelt választási érdekekre hivatkozva a pártszavazáson a kormányprogram elutasításáért agitáljanak.

Merkel látja, hogy ki kell várnia az SPD pártszavazásának eredményét, miközben saját politikai táborában is egyre nő a személyével kapcsolatos elégedetlenség. Egyszerre vádolják két ellentétes dologgal: a keményfejűséggel, önkényes döntésekkel, illetve általános időhúzással, kivárással, amivel rendre bedarálta a vele ellentétes elgondolásokat és személyeket. Ezért úgy gondolta, hogy ez a helyzet és a sürgető EU napirend nem engedi meg, hogy a feltehető új kormányalakításig tovább hallgasson - átengedve a terepet ellenlábasainak. Következésképpen ő választotta ki azokat a karcos témákat, amelyekkel a német és a nemzetközi politika napirendjére kerül: a Brexit-tárgyalások kulcskérdéseit és az EU következő költségvetési periódusában a kohéziós politika átformálását. Az világos lehetett számára, hogy kik körében fog ezzel felháborodást okozni, de joggal remélhet a felvetett témákkal szövetségeseket is. Így pl. az SPD választók álláspontja - ha józanul mérlegelnek - egybeesik az általa képviselttel.

A Merkel-féle új tematizálás tényleges hatásait se ő, se más nem tudja előre pontosan kiszámítani. De hogy kimozdíthatja a német belpolitikai vitát abból a stádiumból, amikor teljes kancellári működése, annak bármely eleme állt támadások kerszttüzében, az joggal feltételezhető. Továbbá ráirányítja a figyelmet arra, hogy Németország és az EU  - tetszik, nem tetszik - 2018 tavaszán sorsdöntő elhatározások előtt áll.

2018. február 9., péntek

Tőzsdei korrekció, vagy több annál?

A tőzsdék prcedens nélküli időtartamon át egyre csak emelkedtek az elmúlt években. Ezen a héten előbb az USA-ban, majd a világ többi tőzsdéjén számottevő esés következett be. A hét folyamán nem stabilizálódott ugyan a helyzet, de nincs jele annak, hogy tőzsdepánik következne be. A félelmek inkább az infláció megugrására vonatkoznak és e miatt a jegybanki kamatok emelkedésétől tartanak. Vagyis véget érni látszik az olcsó pénz korszaka, ami az amúgy se túl erős konjunktúra alapja volt. Ha valóban ez következik be, azt inkább a realitások győzelmének tarthatjuk és egy mesterséges folyamat utáni "soft landingnek", semmint valami előre nem látható megrázkódtatásnak.

Nem ilyen egyszerű ennek a viszonylag békés forgatókönyvnek a politikai hatásmechanizmusa. Az USA-ban Trump elvesztheti ugyan azt a hatásos érvet, hogy mit huhognak a politikája miatt, mikor "szárnyal" a gazdaság. De ez legyen az ő gondja az őszi szenátusi és képviselőválasztási menettel kapcsolatban. A politikai mechanizmusnak megvannak a bejáratott válaszai a kétpárti váltógazdaság keretében. Ugyanígy ennek a forgatókönyvnek nem várhatóak kezelhetetlen politikai következményei Ázsiában sem.

Bonyolultabb a helyzet Európában. Ott az establishment tekintélyvesztése a 2008-as pénzügyi válság után kezdődött, de a gazdasági növekedés visszatérése után is folytatódott. Igaz, a resentiment inkább a választási és népszavazási eredményekben mutatkozott meg és nem öltött éles politikai formát a mindennapi életben. Ám erre lehet az a válasz, hogy a viszonylag kedvező gazdasági helyzet volt a lehetséges konfliktusok tompítója. Nem lehet tudni, hogy ha ez a relatív stabilitás végetér, annak mik lehetnek Európában a politikai következményei. Válhatnak élesebbé a konfliktusok, amelyek kiváltják a népszerűtlen kormányok elleni demonstrációk különféle formáit és megrendíthetik a mindennapok relatív nyugalmát. A javíthatatlan optimisták viszont reménykedhetnek abban, hogy a mesterséges konjunktúra megingása mind az elitben, mind a tömegekben megteremti a radikális átalakítás - korszerűsítés politikai feltételét mind a technikában és az infrastruktúrában, mind a foglalkoztatásban, mind pedig a jogi-intézményi rendszerben..

2018. január 30., kedd

Pánik

Pánik - individuális, lokális vagy szélesebb körben  - mindig is volt. Voltak természeti katasztrófák, járványok, háborúk - hogy csak a legnagyobb léptékűeket említsük. Úgy látszik azonban, hogy a pánik 21.században másfajta szerephez jut, mint korábban. Ez feltehetően egyrészt a modern élet sokrétű, az egyén és a lokalitás számára nem áttekinthető összefonódásaiból ered, amelynek hasznát normál körülmények között széles tömegek élvezik, de zavar esetén ez bizonytalanságot, fenyegetettség-érzést, rémületet okozhat. Másrészt generálja a szorongást az a modern kommunikációs tér, amelynek révén széles tömegek azonnal és folyamatosan értesülnek a lokális kisebb és nagyobb katasztrófákról - legyenek azok családiak, természetiek vagy akár szándékosak is, amelyeknek célja maga a pánikkeltés. Ezek a hírek érkezhetnek önmagukban is, de kísérheti őket olyan interpretáció, amelynek célja, hogy mennél többen magukra vonatkoztassák azokat. Ez utóbbiak esetében a pánikkeltő hírek nem is feltétlenül valóságosak - lehetnek akár kiagyalt hazugságok is.

A 21. században az euroatlanti világban a nagy pánikok látványos nyitánya a 9/11 volt. Terrorszervezetek addig is elkövettek öngyilkos merényleteket, de a központ tornyaiba fúródó repülőgépek a televízióban olyan megrázó látványt nyújtottak, amely egycsapásra véget vetett az USA lakossága saját sebezhetetlenségébe vetett hitének. Ezt követte a 2008-as nemzetközi pénzügyi válság, amely rengeteg ember egzisztenciáját érintette közvetlenül és még többen féltek attól, hogy hatása őket is utoléri. E válság okozta pánik mostanában kezd csak oldódni. Mindkét nagy krízis esetében a kormányzatok igyekeztek azt demonstrálni, hogy a helyükön vannak és igyekeznek a lakosságot megvédeni a bajok megismétlődésétől, netán elhatalmasodásától. A pánik azonban kikezdte a közbizalmat, ezen belül különösen az uralkodó establishmentekbe vetett bizalmat, amely váratlan választási és népszavazási eredményekben mutatkozik meg.

Magyarországon egy előbb ellenzéki, majd kormányzó pozícióba került politikus-csoport a pánikkeltést tudatos politikai eszközként használta és használja, Utalhatunk 2006 őszére, amikor kulminált a közrend-közélet felborításának kísérlete, de ettől kezdve az évtized végéig minden valóságos és fiktív negatív fejlemény egy egységes démonizálás keretében került értelmezésre, amiben az akkori ellenzék magát a szabadító pozíciójába helyezte. Ez a belpolitikai pánikkeltés azóta is tart a közben kialakított média- hegemónia segítségével, de a hangsúly mindinkább áthelyeződött a külső ellenség elleni szabadságharcra, illetve a tendenciózusan felépített és adagolt migránsveszélyre,  amely a permanens pánik állapotában tartja a lakosság erre fogékony részét.

Nem láthatjuk előre a 21.sz. világgazdasági és világpolitikai fejleményeit. Nem tudhatjuk, hogy ebben tőzsdepánikok, válságok, netán háborúk milyen szerepet fognak játszani. De nem kell különösebben rémlátónak lennünk, ha feltételezzük, hogy a jövendő évtizedekben kisebb és nagyobb pánikoknak számottevő szerepük lehet. Talán éppen azért, mert amikor éppen nincs rendkívüli helyzet, akkor mind a lakosság, mind politikusai igyekeznek nem tudomást venni a lehetséges új veszélyekről és nem próbálják elkerülni azt, ami elkerülhető.

2018. január 21., vasárnap

56,3 %

Ilyen arányban támogatták a német SPD küldöttei a koalíciós kormányalakítási tárgyalások megkezdését. Nyilván az igennel, illetve a nemmel szavazókon belül is többféle indok vezette a küldötteket. A döntetlen-közeli eredmény viszont azt mutatja, hogy egyik táborban sem tudott senki előállni olyan elsöprő erejű érveléssel, amely egyértelműen eldöntötte volna a kérdést.

A külső szemlélő számára ez kor- és egyben kórtünet. Mert miről is van szó? Az Európai Unió sokrétű válságban van. Az Unión belül Németország gazdaságilag legerősebb tagállam és eddig politikai kérdésekben is szava döntő súllyal esett a latba. Minthogy különféle okokból (új költségvetési periódus, Brexit-tárgyalások, az Uniót Oroszország és a Trump adminisztráció részéről érkező kihívások stb.) az Unió jövője szempontjából sorsdöntő kérdéseket a következő 1-2 évben és nem később kell eldönteni, vagy ennek lehetőségét elmulasztani. Németországot ebben a periódusban - ha egyáltalán meg tud alakulni - olyan kormány fogja képviselni, amely összetételénél, programjánál fogva egyfajta célrendszert támogat. Amelyik párt most nem akar a kormánytöbbség tagja lenni, az eleve lemond arról, hogy ebben a kritikus periódusban tényleges szava, befolyása legyen Európa sorsának alakulásában. Akik tehát a szociáldemokraták közül a kormányban való részvételt ellenzik, azok ezt vagy nem tudják/akarják átlátni, vagy annyira rossznak tartják a kormányalakítási tárgyalások elfogadott kiinduló dokumentumát, hogy ehhez képest a távolmaradás is jobb. Ám a döntetlen körüli eredmény azt mutatja, hogy sem a kormányba lépést támogatók, sem az ellenzők nem tudtak olyan világos és meggyőző álláspontot produkálni, amivel saját elvtársaikat is meggyőzték volna - hát még a szélesebb közvéleményt.

S itt sokkal általánosabb kérdéshez jutunk el. A gazdasági-társadalmi és kutúrális változások az euroatlanti világban aláásták a hagyományos pártrendszer alapjait. A választásokon váratlan eredmények születnek, a népszavazásokon a törésvonal nem a pártok között húzódik (v.ö. Brexit) és szinte a semmiből bukkannak fel mozgalmak, amelyek a pártok körüli vákuumba sikeresen törnek be. Ezzel szemben a pártoknak se olyan határozott képük nincs a világról, amely a szavazói bázisukat stabilan biztosítanák, sem vonzó markáns programjuk.Ezért dominál náluk a személyes pozíció-harc és a bróker-mentalitás. Ami az adott körülmények között magyarázható ugyan ("ha nem nyerünk a következő választásokon, akkor nem lesz pozíciónk"), de egy változó korban meglehetősen siralmas. Ugyanis az úgy-ahogy létrejövő politikai döntéseknek a súlya nem csökkent, hanem nőtt. S ezek mennél esetlegesebbek, annál nagyobb az esélye, hogy azok később hibásaknak bizonyuljanak. Ha a pártok alól részben objektíve is kiment a társadalmi bázis, az még nem lenne elegendő ok arra, hogy megmaradt szervezeti és anyagi erejüknél fogva ne lehetnének értékes politikai inkubátor házak. Ha viszont a rövidtávúság, a közvetlen szavazat-vadászat jellemzi őket és ez adja az rekrutácós bázisukat is, akkor ne csodálkozzunk a dezorientált  választók elcsábíthatóságán.

2018. január 12., péntek

Mégis remélhetünk egy megújuló Európát?

A német választások eredménye és az utána következő kormányalakítási nehézségek sötét árnyékot vetettek Európa jövőjére. Stabil német kormány nélkül ugyanis aligha  lehetséges az EU 2018-ban esedékes, a jövőt meghatározó döntéseit  koherens mederbe terelni. Az, hogy ma reggel a német nagykoalíció pártjai hosszas tárgyalások után eljutottak a kormányalakítási szándékig, reményt ad arra, hogy egy ilyen kormány meg is fog alakulni, s ha igen, az ország gazdasági és politikai súlyánál fogva a francia partnerrel együtt irányt  tud szabni az EU megújításának.

A választópolgárok már régen elszoktak attól, hogy az országuk nagy horderejű döntések előtt áll. Korábban Németországban a pártoknak meg volt a hagyományos szavazótábora és a választásokon a pillanatnyi közhangulat, illetve az el nem kötelezett választók csak azt döntötte el, hogy a nagy pártok közül melyik alakíthat kormányt egyedül, vagy koalícióban. Az utóbbi években - ahogy a Nyugat más országaiban is - nagy mértékben csökkent a bizalom az establishment-pártokban és előretört egy szélsőséges párt, miközben a több kis - elvben kormányzati részvételre képes - párt is parlamenti tényezővé vált. Ebben a helyzetben a pártok figyelme és ambíciója azok felé a kérdések felé tolódott el, amelyek potenciális választóik számára vonzónak és szavazatszerzőnek tűnnek és ezeket az országos, ne adj isten az európai érdekek fölé helyezték. Ezért nem tud hónapok óta német kormány alakulni. A jövendő szavazatoktól kevésbé függő államfő volt az, aki nyomatékosan felhívta a pártok figyelmét a nagy kérdések iránti felelősségre és a kompromisszum szükségességére, amely jelen esetben a nagykoalíció felújítását jelenti. A kitűzött határidőn is túlnyúló egész éjszakai tárgyalásokkal e pártok demonstrálták, hogy oroszlánként küzdöttek partikuláris érdekeikért és csak reggelre született meg a szándék konkrét kormányalakítási tárgyalások megkezdésére. De ezt még az SPD-nél meg kell előzze egy ezt jóváhagyó pártkongresszus, majd egy pártszavazás. Hogy az Unió-pártokban még milyen partizánakciók lehetségesek, azt nem tudjuk.

Az EU - ha akarják a politikusok, ha nem - alapjait érintő döntési helyzetben van. Olyan objektív feladatokra kell válaszolni, mint az Unió jövője a Brexit után, a következő 7 év uniós költségvetésének kidolgozása és elfogadása, az eurozóna halmozódó strukturális feszültségeinek feloldása és az Unió biztonságpolitikájának újraszabása válaszul Trump megbízhatatlan NATO-politikája. S mindehhez hozzávehetjük Európa tudományos-technikai, gazdasági és politikai szerepének hanyatlását a világban. Ha ez nem elég fontos a közvetlen politikán kívüli befolyásos gazdasági, katonai és kulturális eliteknek, akkor ugyan mi más? Ennek ellenére nem látszik részükről sem akkora nyomás a politikai szférára és a még mindig jelentős nagy médiára, hogy rászorítsa azokat a nagy kérdések kellő súlyú előtérbe helyezésére és átfogó, koherens koncepciók kidolgozására, megvitatására. Ha tehát a fenti kérdések napirendre kerülését elkerülni nem is lehet, azokban a döntés megszülethet ad hoc, inkonzisztens módon is, heves viták közepette a - nemegyszer húsbavágó - konkrét megoldásokról, intézkedésekről, de iránytű nélkül. Ez pedig a kontinens számára baljós jövőt ígér, amelyben a skála az Unió világviszonylatban értett lemaradásától annak felbomlásáig és végső soron Európán belüli háborúk lehetőségéig terjed.

A perspektíva szempontjából nem elhanyagolható kérdés, hogy ebben a kritikus periódusban Németországnak lesz-e stabil kormánya a megtépázott nimbuszú, de nagy tapasztalatokkal rendelkező Angela Merkel vezetésével, avagy Németország bizonytalan tényezővé válik az európai zűrzavarban. A ma véget ért maratoni vitában bíztató jel, hogy a megállapodásban szerepel a megalakítandó kormány Európa-politikája.